Drogeham, november 2019

 

Bescherming persoonsgegevens

 

 

 

Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).  Wij zijn verplicht ons te houden aan de Wet- en regelgeving . Daarom hebben ook wij als voetbalvereniging een zogeheten privacyverklaring opgesteld.  

In deze verklaring  (zie onder) vertellen we  hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

 

Dit betekent dat:

  • persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt ;
  • de verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot alleen díe gegevens die minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt;
  • de vereniging wanneer nodig zal vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen voor het waarborgen van de beveiliging;
  • wij geen persoonsgegevens aan derden doorgeven, tenzij nodig voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt; en
  • wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Er moeten nog een paar stappen worden gezet w.o.:

 

  • de website wordt gescreend of er nog technische en organisatorische maatregelen moeten worden getroffen;
  • een check medewerkers die persoonsgegevens mogen gebruiken nog up to date is;
  • een geheimhoudingsverklaring door hen laten ondertekenen.

 

Heb je na het lezen van onze privacyverklaring vragen? Neem dan contact met ons op via vv_drogeham@hotmail.com

Personen die niet willen dat er foto’s of films op de accommodatie worden gemaakt kunnen dit kenbaar maken met het “toestemmingsformulier foto- /filmmateriaal).

Deponeer deze dan in de bus bij het secretariaat.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van Voetbalvereniging Drogeham

 

 

 

Hieronder kunt u de formulieren downloaden

 

Privacy verklaring VV Drogeham

 

Toestemmingsformulier foto en filmmateriaal